318338 | 15.12.2017 Ordonnantie wijz. diverse ordonnanties in het kader van de invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs
Min. bevoegd voor Financi├źn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2018-02-02

Deze ordonnantie voert een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in voor de waterprijs dat zal worden uitgevoerd door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brugel). De instelling zal voortaan de tariefvoorstellen van de wateroperatoren moeten goedkeuren ofwel afwijzen. Ook zal het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) advies verstrekken over de meerjareninvesteringsplannen die hem door de verschillende wateroperatoren zullen worden voorgelegd met het oog op het garanderen van de samenhang met de doelstellingen van het Waterbeheerplan en de Europese eisen op het gebied van water.

Deze ordonnantie voert de richtlijn 2000/60/EG uit, volgens welke de invoering van een tariefsysteem moet toelaten om aan de terugwinning van de kosten van de waterdiensten bij te dragen.

De ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt gewijzigd (art. 5, 6, 17, 18, 20, 24, 30, 39, 42, 65, 68). Een nieuw art. 39/1 tot 39/5 wordt ingevoerd (inzake tariefmethodologie en meerjaareninvesteringsplannen), nieuw 64/1 (overlegopdrachten Brugel).

Art. 30ter (wijziging organisatie Raad van Bestuur Brugel), 30quater (wijziging regels voor het aanwezigheidsquorum bij Brugel) en 30quinquies (aanpassing onverenigbaarheidsregels voor de bestuurders van Brugel) van de ordonnantie 19.07.2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gewijzigd.

Art. 6 van de ordonnantie 08.09.1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en art. 3 ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gewijzigd.

In art. 605quater van het Ger.W. wordt een punt 11┬░ toegevoegd, om rekening te houden met de bevoegdheid van het Hof van Beroep van Brussel (Marktenhof) voor de beroepen tegen de tarifaire beslissingen van Brugel in het domein van water.