317740 | 27.10.2017 BVR tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24.02.2017
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *
et al.

BS 2018-01-12

Dit besluit doet het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking treden. Het decreet heeft één overkoepelende onteigeningsregeling ingesteld voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alleen voor onteigeningen inzake onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden en met uitzondering van de gerechtelijke fase. Dit besluit bepaalt, ter uitvoering van het onteigeningsdecreet, onder meer de toegelaten wijzen van beveiligde zending, de noodzakelijke documenten voor een machtiging tot onteigening, de onderhandelingsplicht, het schriftelijk aanbod, vergoeding en de aankondiging van een openbaar onderzoek.

Dit besluit doet het decreet 24.01.2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut in werking treden op 01.01.2018. Het besluit voert het decreet 24.02.2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut uit. Voor het grondgebied van Brussel-Hoofdstad, maakt dit Vlaams Onteigeningsdecreet het mogelijk dat het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan overgaan tot onteigening in de gevallen waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid met betrekking tot gemeenschapsaangelegenheden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Het besluit wijzigt ook:

 • het BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (wijziging art. 3);
 • het BVR 12.10.2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (wijziging art. 19);
 • het BVR 05.06.2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen (wijziging art. 3 en 7);
 • het BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18.07.2003 (opheffing art. 2);
 • het BVR 16.05.2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (wijziging art. 4, 19 en 54);
 • het BVR 25.07.2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering (wijziging art. 13).

De volgende regelingen worden opgeheven:

 • het BVR 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (zie doc. nr. 261900);
 • de Omzendbrief BB 2011/5 van 14.10.2011 (zie doc. nr. 262481).

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Beveiligde zending;
 • Hfst. 2. - Machtiging tot onteigening;
 • Hfst. 3. - Onderhandelingsplicht, schriftelijk aanbod en vergoeding:
  • Afd. 1. - Onderhandelingsplicht;
  • Afd. 2. - Schriftelijk aanbod;
  • Afd. 3. - Vergoeding.
 • Hfst. 4. - Openbaar onderzoek:
  • Afd. 1. - Algemeen;
  • Afd. 2. - Aanplakking van een affiche;
  • Afd. 3. - Publicatie op de website en op het digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen.
 • Hfst. 5. - Zelfrealisatie;
 • Hfst. 6. - Digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen;
 • Hfst. 7. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit;
 • Hfst. 8. - Consignatie en deconsignatie van de provisionele en definitieve vergoeding;
 • Hfst. 9. - Wijzigingsbepalingen;
 • Hfst. 10. - Slotbepalingen.

De bijlage bevat het model bankverklaring.

 

 link