314807 | 14.07.2017 BVR betr. de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-10-18

Dit besluit legt de criteria vast waaronder onder andere gemeenten en OCMW's (project)subsidies kunnen verkrijgen in het kader van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan (de opmaak van) een natuurbeheerplan. Daarnaast zijn specifieke voorwaarden van toepassing voor iedere individuele subsidie. Het besluit doet eveneens verschillende bepalingen van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treden.

Dit besluit voorziet subsidies voor de besturen. Hieronder wordt begrepen: een gemeente, een gemeentebedrijf, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een provincie, een provinciebedrijf, een polder, een watering, een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek en elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheert.

Het besluit geeft uitvoering aan het vernieuwde Natuurdecreet en Bosdecreet, en gaat over de duurzame ontwikkeling van terreinen, waarbij een evenwicht wordt gezocht door de ecologische, economische en sociale functies naast elkaar te laten bestaan.

Inhoudstafel:

 • Titel 1: Algemene bepalingen;
 • Titel 2: Subsidiëring van het natuurbeheer:
  • Hfst. 1: Algemene bepalingen:
   • Afd. 1: Voorwerp en cumulatie van subsidies;
   • Afd. 2: Procedure voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidies;
   • Afd. 3: De terugvordering van de subsidies.
  • Hfst. 2: Subsidiëring van de uitvoering van beheermaatregelen voor de realisatie van de natuurstreefbeelden:
   • Afd. 1: Basissubsidie;
   • Afd. 2: Aanvullende subsidie voor bosomvorming;
   • Afd. 3: Aanvullende subsidie voor het behoud en de verbetering van soorten;
   • Afd. 4: Aanvullende subsidie voor de opvolging van resultaatindicatoren;
   • Afd. 5: Aanvullende subsidie voor het bereiken en het beheer van het natuurstreefbeeld onbeheerde climaxvegetaties.
  • Hfst. 3: Subsidies voor investeringen:
   • Afd. 1: Projectsubsidies natuur;
   • Afd. 2: Restfinanciering LIFE-programma.
  • Hfst. 4: Aankoopsubsidies:
   • Afd. 1: Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat;
   • Afd. 2: Aankoop van grond met het oog op de bebossing ervan.
  • Hfst. 5: Subsidies in functie van de openstelling van terreinen:
   • Afd. 1: Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden;
   • Afd. 2: Projectsubsidies openstelling;
   • Afd. 3: Subsidies voor de werking van onthaalpoorten.
  • Hfst. 6: Subsidiëring van de opmaak van een natuurbeheerplan.
 • Titel 3 : Boekhoudkundige verplichtingen;
 • Titel 4: Slotbepalingen.
 • Bijlagen:
  • Bijlage 1: Ecoprofielen en soorten;
  • Bijlage 2: Technische voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van beheermaatregelen met het oog op het behoud en de verbetering van soorten.
 • Een reeks besluiten zullen zes jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit worden opgeheven:

  • het BVR 20.01.1993 tot vaststelling van regelen betreffende de aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten (zie doc. nr. 54354);
  • het BVR 27.06.2003 betreffende de subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen (zie doc. nr. 187888);
  • het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, met uitzondering van art. 5 tot en met 9 en art. 21, die onmiddellijk worden opgeheven (zie doc. nr. 187920).

  De volgende bepalingen van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos treden in werking op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit:

  • Art. 1, 2,5°, voor wat betreft de in art. 2 van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu toegevoegde punten 50° tot en met 59°, art. 3 tot en met 35; art. 54, 1° en 3°, art. 55 tot en met 71; art. 72, 2° en 3°; art. 73 tot en met 75; art. 77; art. 79; art. 81; art. 83 tot en met 87; art. 91; art. 97; art. 101; art. 107 tot en met 110.

  Art. 61 van dit besluit voorziet ook in overgangsmaatregelen inzake de geldende beheersplannen van een erkend natuurreservaat en inzake het samengaan van subsidies.

   

   link