314060 | 08.06.2017 V. nr. 738 (Vl. P.): Omgevingsvergunning - Overwelven van grachten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDERJEUGD Francesco

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.08.2017

Voor heel Vlaanderen geldt er een stedenbouwkundige vergunningsplicht voor het overwelven van baangrachten. Gemeenten of provincies die geconfronteerd worden met lokale problemen kunnen, op grond van het principe van subsidiariteit, door een lokale verordening bijkomende regels voorzien.

Het overwelven van baangrachten omvat zowel het plaatsen van een constructie in (een buis, en doorgaans ook twee wanden aan de uiteinden) als het uitvoeren van een aanmerkelijke reliëfwijziging. In heel Vlaanderen geldt een vergunningsplicht voor het overwelven van baangrachten op basis van art. 4.2.1, 1° en 4°, VCRO.

Open baangrachten hebben immers een belangrijke meerwaarde voor het watersysteem. Ze hebben ook een ecologische meerwaarde.

In sommige gevallen van baangrachten langs gewestwegen moet ook rekening gehouden worden met de regelgeving inzake onbevaarbare waterlopen. Voor waterlopen 2e en 3e categorie is in het kader van de wet onbevaarbare waterlopen een machtiging van de provincie nodig.

Er wordt wel een voorstel gelanceerd om een éénduidige regelgeving inzake grachtenstelsels uit te werken. Dit wordt ook gemotiveerd vanuit een verhoogde aandacht voor het grachtenstelsel dat cruciaal is voor een brongerichte aanpak van het waterbeheer.