310938 | 15.05.2017 MB houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2017-05-29

Dit besluit vervangt de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in bijlage I van het BVR 20.07.2006 dat betrekking heeft op de watertoets.

Dit besluit is van toepassing op:

  • vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30.06.2017;
  • voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering wordt verstuurd na 30.06.2017;
  • onderhandse overeenkomsten afgesloten na 30.06.2017;
  • authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 30.06.2017;
  • authentieke akten verleden na 30.06.2017 in geval er geen onderhandse overeenkomst is afgesloten;
  • openbare verkopen waarvan de verkoopverrichtingen zijn aangevat na 30.06.2017.