305511 | 07.10.2016 BVR wijz. BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-11-23

Dit besluit wijzigt het geactualiseerde monitoringprogramma voor oppervlakte- en grondwater op het vlak van kwaliteitsnormen en methodes. Het zet de Europese richtlijn 2014/101/EU en een aantal onderdelen van de Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid ('kaderrichtlijn Water') om.

Dit besluit wijzigt art. 1, art. 1/1, 1/3 en 1/4 van het BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, alsook de bijlage bij dat besluit (punt 1, 2, 3).

Dit besluit voegt een bijlage toe bij het BVR 26.04.2013. De bijlage bevat de indeling, definities en presentatie van de watertoestand. Dit omvat ondermeer welke normen worden gehanteerd bij de monitoring van de ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren.