304720 | 04.10.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
et al.

BS 2016-10-21, (2e uitg.)

Dit besluit zet de richtlijn 2014/101/EG, tot wijziging van de richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, gedeeltelijk om in Belgisch recht. De richtlijn is erop gericht de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten te waarborgen. Zo voert het besluit een technische wijziging uit van de standaarden voor de monitoring van kwaliteitselementen van oppervlaktewateren.

Dit besluit wijzigt bijlage IV van het KB 23.06.2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand. In de bijlage wordt nu verwezen naar de Europese en internationale normen die gebruikt worden bij de monitoring van kwaliteitselementen.

Dit besluit leidt tot de volgende wijzigingen:

  • het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft een aantal nieuwe normen gepubliceerd, waarvan een aantal in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). Die normen moeten worden toegevoegd;
  • sommige normen worden niet langer gepubliceerd door de deelnemende organen van het CEN en worden daarom geschrapt;
  • twee van de eerder opgenomen normen hadden betrekking op de biologische indeling en niet op monitoring. Deze normen worden nu geschrapt.