303562 | 24.06.2016 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2016-09-06

Dit decreet zet een eerste stap in de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het legt een decretale basis voor de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Er wordt gekozen voor een verzekeringsmodel waarbij de betaling van een premie gekoppeld is aan rechten op financiële tegemoetkomingen en vergoedingen voor zorg, naar het model van de zorgverzekering. De huidige premie zorgverzekering wordt de premie Vlaamse sociale bescherming. De onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) zijn:

 • de bestaande zorgverzekering;
 • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB);
 • een vraaggestuurde financiering van de residentiële ouderenzorg, de opvang in beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • de revalidatie;
 • leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen;
 • financiering en inkomensrelatering met betrekking tot de eigen bijdrage regeling in de thuiszorg.

Daarnaast maakt ook het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een beperking een van de pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit.

De uitvoering van de VSB wordt toevertrouwd aan de zorgkassen die in Vlaanderen de functie van uniek loket kunnen opnemen voor alle rechten op tegemoetkoming voor zorg. Het decreet gaat uit van een automatische toekenning van rechten. De burger zal zelf rechtstreeks een aanvraag kunnen doen. Hij kan ook terecht bij zijn zorgkas. Maar ook een sociale dienst (een OCMW, sociale dienst van de gemeente, Sociaal Huis of dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) kan helpen bij de aanvraag, zoals dit nu reeds mogelijk is.

De VSB ondersteunt mensen met een (langdurige) zorgnood en wil hen de mogelijkheid bieden om de regie van hun zorg in eigen handen te houden. De VSB maakt zorg zowel thuis als residentieel financieel toegankelijk, in zoverre de kosten een Vlaamse bevoegdheid zijn. De VSB wordt daartoe uitgebouwd als een volksverzekering.

Voor de Vlaamse Brusselaars wordt een aangepaste Vlaamse sociale bescherming uitgebouwd. Er wordt wel een overgangsperiode ingebouwd, waarbij Brusselaars voor het basisondersteuningsbudget en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot 2020 kunnen aansluiten zonder wachttijd op te lopen.

Zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg (zonder leeftijdsgrens). Met deze tegemoetkoming wil de Vlaamse zorgverzekering de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening betaalbaar houden voor de gebruiker. De tegemoetkomingen mantel- en thuiszorg en de tegemoetkomingen in de residentiële sector (woonzorgcentrum, rust­ en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis) bedragen 130 EUR per maand. Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan men vrij besteden en men hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Basisondersteuningsbudget

Het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap (BOB) is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming die vanaf september 2016 gefaseerd zal ingaan. Deze zal een maandelijks, forfaitair bedrag (300 EUR) bieden aan personen met een erkende handicap (aanvraag voor 65 jaar) en een vastgestelde ondersteuningsnood. De eerste groep die een BOB ontvangt zijn volwassenen die sinds 2014 wachten op handicapspecifieke zorg.

Het basisondersteuningsbudget kan gecumuleerd worden met een tegemoetkoming uit de zorgverzekering, maar niet met een tegemoetkoming voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De THAB stelt ouderen met een beperking met een beperkt inkomen die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid in staat een deel van de bijkomende kosten te financieren. De THAB wordt toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Vanaf 01.01.2017 zal Vlaanderen deze tegemoetkoming overnemen van het federale niveau. Het decreet koppelt de tegemoetkoming aan de premie voor de Vlaamse Sociale Bescherming. De tegemoetkoming vergoedt de meerkost die de persoon ondervindt wegens zijn verminderde zelfredzaamheid. Zij biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens 5 categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming is inkomensgerelateerd.

nvdr: Het decreet 24.06.2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt op 01.01.2019 opgeheven door het decreet 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (zie doc. nr. 323601).

Inhoudstafel:

 • Titel 1: Gemeenschappelijke basisbepalingen:
  • Hfst. 1: Inleidende bepaling;
  • Hfst. 2: Definities;
  • Hfst. 3: Toepassingsgebied;
  • Hfst. 4: Voorwerp en algemene principes;
  • Hfst. 5: Organisatie van de Vlaamse sociale bescherming:
   • Afd. 1: Het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming:
    • Onderafd. 1: Omvorming van het Vlaams Zorgfonds;
    • Onderafd. 2: Missie en taken;
    • Onderafd. 3: Bestuur en werking;
    • Onderafd. 4: Financiering en reservefonds;
    • Onderafd. 5: Raadgevend comité.
   • Afd. 2: De zorgkassen:
    • Onderafd. 1: Erkende zorgkassen;
    • Onderafd. 2: De Vlaamse Zorgkas;
    • Onderafd. 3: Opdrachten;
    • Onderafd. 4: Subsidie.
   • Afd. 3: Toezicht.
  • Hfst. 6: Verplichtingen voor de gebruiker:
   • Afd. 1: Algemene bepalingen;
   • Afd. 2: Aansluiting bij een zorgkas;
   • Afd. 3: Bijdragen voor de Vlaamse sociale bescherming;
   • Afd. 4: Sanctiebepalingen.
  • Hfst. 7: Tegemoetkomingen;
  • Hfst. 8: Bewijskracht;
  • Hfst. 9: Registratie, verwerking en uitwisseling van gegevens.
 • Titel 2: De zorgverzekeringstegemoetkoming:
  • Hfst. 1: Toepassingsvoorwaarden;
  • Hfst. 2: Procedure.
 • Titel 3: De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:
  • Hfst. 1: Toepassingsvoorwaarden;
  • Hfst. 2: Procedure.
 • Titel 4: Het basisondersteuningsbudget:
  • Hfst. 1: Toepassingsvoorwaarden;
  • Hfst. 2: Procedure.
 • Titel 5: Wijzigingsbepalingen:
  • Hfst. 1: Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek:
   At. 582 Ger.W. wordt gewijzigd.
  • Hfst. 2: Wijzigingen van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging:
   Art. 35ter van de wet wordt gewijzigd.
  • Hfst. 3: Wijzigingen van de wet 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap:
   De art. 2, 6 en 8 van de wet worden gewijzigd.
  • Hfst. 4: Wijzigingen van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending:
   Art. 16sexies van het decreet wordt gewijzigd.
  • Hfst. 5: Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:
   Art. 16 van het decreet wordt gewijzigd.
  • Hfst. 6: Wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening:
   Art. 4.1.1 VCRO wordt gewijzigd.
  • Hfst. 7: Wijziging van het decreet 08.07.2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof:
   Art. 4 van het decreet wordt gewijzigd.
  • Hfst. 8: Wijziging van het decreet 21.06.2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
   Art. 12 van het decreet wordt gewijzigd.
  • Hfst. 9: Wijzigingen van het decreet 25.04.2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg:
   De art. 2, 6, 16, 17 en 28 van het decreet worden gewijzigd.
  • Hfst. 10: Wijzigingen van het decreet 25.04.2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap:
   De art. 2, 3, 4, 6, 7, 25, 30 en 31 van het decreet worden gewijzigd.
 • Titel 6: Slotbepalingen:
  • Hfst. 1: Opheffingsbepalingen:
   De volgende regelingen worden opgeheven: decreet 30.03.1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (zie doc. nr. 151946), decreet 07.05.2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet 30.03.1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (zie doc. nr. 195181) en decreet 13.07.2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming (zie doc. nr. 265279).
  • Hfst. 2: Overgangsbepalingen;
  • Hfst. 3: Evaluatie;
  • Hfst. 4: Inwerkingtredingsbepaling.

 

 link