298880 | 18.12.2015 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2016-03-02, (1e uitg.)

Dit besluit stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, en de bijbehorende bijlagen. De stroomgebiedbeheerplannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren, en hebben betrekking op de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten voor Schelde en Maas.

De stroomgebiedbeheerplannen worden om de zes jaar worden getoetst en zo nodig herzien overeenkomstig de regels voor de opmaak ervan.

Overeenkomstig art. 38 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid worden de door de Vlaamse Regering vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en door de Coƶrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid digitaal ter beschikking gesteld. De definitieve herziene zoneringsplannen en de definitieve gebiedsdekkende uitvoeringsplannen worden daarnaast ter inzage gelegd bij de respectieve gemeenten.

 

 link link