297768 | 18.12.2015 Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2016-01-21, (1e uitg.)

Deze ordonnantie bevat de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

De begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 1151327000 EUR voor de ontvangsten, 1151327000 EUR voor de vastleggingskredieten en 1151327000 EUR voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 EUR, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel. De Regering wordt gemachtigd de gewestwaarborg te verlenen voor de door voormeld Fonds aangegane leningen voor een bedrag dat de 267513000 EUR in 2016 niet mag overschrijden. Voor de nieuwe opdrachten van dit Fonds mag het bedrag 400000000 EUR niet overschrijden.

De begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) wordt voor het jaar 2016 goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 116248000 EUR voor de ontvangsten, 115743000 EUR voor de vastleggingskredieten en 110442000 EUR voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 5806000 EUR. In het kader van zijn statutaire opdrachten mag de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp facultatieve subsidies (aangeduid met de code FSF in zijn begrotingstabel) toekennen, overdrachten naar andere pararegionale instellingen of lokale overheden incluis, meer bepaald voor de preventie, de financiering en plaatsing van middelen in het kader van de brandpreventie.

De begroting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, het Gewestelijke Agentschap voor Netheid - Net Brussel en het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid worden eveneens goedgekeurd.

Het organiek begrotingsfonds 'Verkeersveiligheidsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' wordt opgericht. De middelen van dit fonds worden aangewend voor het verkeersveiligheidsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bepaald in art. 6, XII, van de bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming van de instellingen. Het beoogt onder meer de uitgaven van alle aard voor studies, diensten, aankoop van duurzaam en niet-duurzaam materieel en de uitgaven van alle aard voor promotie, informatie, opleiding en sensibilisering.

In afwijking van art. 3 en 5 van de wet 22.12.1986 over de intercommunales, kunnen gemeenten een participatie nemen in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gewijd aan de levering van diensten van teleen elektronische communicatie in het kader van de overheidsopdracht IRISnet 2 die door het Gewest in hun naam en voor hun rekening wordt verwezenlijkt.

 link