297306 | 27.11.2015 BVR houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-29

Dit besluit legt de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en de bijbehorende beschermingsbepalingen vast. Daarnaast bepaalt het dat art. 79 van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treedt op 01.01.2016.

De art. 7 en 8 van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, worden gewijzigd.

 

 link