297136 | 11.12.2015 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-22

Dit decreet hervormt de tariefstructuur van de waterfactuur, zowel voor de drinkwatercomponent als voor de saneringsbijdragen. Voor de saneringsbijdrage (gemeentelijke en bovengemeentelijke) komt er naast de variabele prijs ook een vast recht. Er komen uniformere sociale correcties, ook voor de saneringsbijdrage.

De vaste vergoeding voor de saneringscomponenten wordt ingevoerd. Om een eenvormige naamgeving van de verschillende elementen van de integrale waterfactuur mogelijk te maken, wordt de vaste vergoeding verder als vastrecht omschreven. Dit vastrecht wordt aangerekend per wooneenheid of per watermeter indien er geen wooneenheden zijn na de watermeter. Er is echter een korting per gedomicilieerde voorzien, zodat het vastrecht in prijs afneemt met de toename van de gezinsgrootte.

Gezien het vastrecht tot extra inkomsten leidt voor de watermaatschappijen voor het financieren van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, is een daling van de variabele vergoeding, verder de variabele prijs genoemd, aan de orde. Door de inkomsten van het vastrecht mee te nemen in de tariefsetting van de variabele prijs wordt budgetneutraliteit op het niveau van het Vlaamse Gewest nagestreefd.

De invoering van het vastrecht voor de saneringscomponenten met de gezinscorrectie zal wel een verschuiving van de kosten van de waterfactuur op gezinsniveau tot gevolg hebben.

De levering van 15 m³ gratis (voor drinkwatercomponent) wordt afgeschaft.

Het vastrecht wordt voor sanering niet ingevoerd voor de grootverbruikers bedrijven. Het bedrag dat aangerekend wordt voor de zuivering via de waterfactuur is immers rechtstreeks gekoppeld aan de heffing op de waterverontreiniging. Om een zo goed mogelijke afstemming te hebben tussen de heffing en de waterfactuur, wordt tevens de totale hoogte van het aan te rekenen bedrag voor een bepaald lozingsjaar dat rechtstreeks volgt uit de heffingsberekening vastgelegd. Voor de bedrijven wordt verder ingezet op het verhogen van de transparantie van de waterfactuur en eenduidige en gelijke regels ongeacht de ligging van het bedrijf. Daarom wordt het principe van de integrale waterfactuur voor de grootverbruikers vastgelegd. Onder de integrale waterfactuur voor grootverbruikers wordt verstaan dat zowel de aanrekening van de bijdrage als de aanrekening van de vergoeding, zowel voor de gemeentelijke als de bovengemeentelijke sanering, op termijn op één factuur vermeld worden.

Verder wordt de berekeningswijze van de aanrekening van de gemeentelijke bijdrage en vergoeding vastgelegd.

Tot slot worden de sociale correcties voor de klanten uniform gemaakt voor zowel het gemeentelijke als de bovengemeentelijke saneringscomponent van de integrale waterfactuur. De sociale correcties zijn ook van toepassing op het vastrecht. Om echter voldoende prikkels te behouden voor het duurzaam omgaan met water, wordt de vrijstelling beperkt tot 80 % van de saneringsbijdragen en bedraagt deze niet langer 100 %. Om de competitiviteit van de bedrijven te garanderen wordt de mogelijkheid voorzien dat de watermaatschappijen beperkingen kunnen opleggen in de prijs voor de sanering omwille van economische redenen, dit evenwel onder toezicht van de Economisch Toezichthouder om een gelijke, duurzame en redelijke beperking van de prijs te bewaken.

De volgende wetgevingen worden gewijzigd:

  • de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 35ter);
  • het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (wijzigingen van art. 2, 6bis, 8, 16sexies en toevoeging van art. 16bis, 16ter, 16quater, 16 quater/1, 16quater/2, 16quater/3, 16quater/4 en 16septies).