293965 | 10.07.2015 BVR tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen als vermeld in art. 14, par. 2, van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-08-20, (2e uitg.)

Dit besluit stelt een Code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen vast. Die Code moet onder meer verduidelijken wanneer aan de zorgplicht werd voldaan bij normale onderhoudswerken en wat onder normaal onderhoudswerk wordt verstaan.

De code van goede natuurpraktijk heeft betrekking op het beheer van waterlopen op een wijze zodat de schade aan de natuur in dat habitat zo veel mogelijk wordt beperkt. Beheeractiviteiten die worden uitgevoerd overeenkomstig de code kunnen worden beschouwd als normale onderhoudswerken als vermeld in art. 13, par. 6, 4°, van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De Code actualiseert par. 1.2.2 Waterlopen van de omzendbrief LNW/98/01. De beschrijving van normale onderhoudswerken voor waterlopen wordt hier opgesplitst in onbevaarbare en bevaarbare waterlopen. Samenvattende tabellen zijn toegevoegd als bijlage:

 • Tabel 1: Overzichtstabel tijdstip, gekoppeld aan onderhoudswerk;
 • Tabel 2: Overzichtstabel gebiedsspecifieke verfijning;
 • Tabel 3: Overzichtstabel ecologische impact werken aan waterlopen.

De code bevat de volgende elementen:

 • Inleiding;
 • Omschrijving: waterlopen en aanhorigheden:
  • Bevaarbare waterlopen;
  • Onbevaarbare waterlopen;
  • Aanhorigheden.
 • Onderhoudswerken en voorwaarden voor procedure van normaal onderhoud:
  • Oppervlakkige en bijzondere oppervlakkige ruiming;
  • Grondige ruiming en partiële grondige ruiming;
  • Baggerwerken;
  • Maaiwerken;
  • Het ter plaatse deponeren of het wegbrengen van maaisel, ruimings- of baggerspecie en andere ruimingsproducten.
  • Herstelwerken aan de oever of het talud.

 

 link