293786 | 16.07.2015 BBHR betr. de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2015-08-10

Dit besluit bepaalt hoe gewasbeschermingsmiddelen moeten gehanteerd en opgeslagen worden door professionele gebruikers. Ook het verzamelen, vervoeren en verwijderen van afvalstoffen bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgelegd. Ter herinnering, de beheerders van de publieke ruimte worden beschouwd als professionele gebruikers.

De professionele gebruiker treft alle nodige maatregelen om een accidentele lozing van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, die uiteindelijk in de openbare riolering of in oppervlaktewater zou belanden of die tot een infiltratie in de bodem of in het grondwater zou kunnen leiden.

De professionele gebruiker identificeert de potentiële gevaren in verband met de gevaarlijke stoffen die de door hem gehanteerde en opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen bevatten, in het bijzonder aan de hand van de veiligheidsinformatiebladen. Hij neemt alle nodige maatregelen om deze gevaren snel en doeltreffend te voorkomen en te bestrijden. Hij verwittigt zijn aangestelden, of eender welke persoon die voor zijn rekening handelt, van de exploitatie-instructies die in de gebruiksaanwijzing van het gewasbeschermingsmiddel en in de veiligheidsinformatiefiches vermeld worden.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1 – Definities en toepassingsgebied;
 • Hfst. 2 – Hantering en opslag:
  • Afd. 1 – Algemene bepalingen;
  • Afd. 2 – Opslag;
  • Afd. 3 – Hantering.
 • Hfst. 3 – Verwijdering;
 • Hfst. 4 – Specifieke bepalingen inzake controle;
 • Hfst. 5 – Wijzigings- en slotbepalingen:
  • Afd. 1 – Slotbepalingen;
  • Afd. 2 – Slotbepalingen.

In de bijlage bij het BBHR 04.03.1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II, et III met toepassing van art. 4 van de ordonnantie 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen worden de rubriek 112 en 113 vervangen.