29346 | 22.02.1974 KB betr. de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van culturele en sportinfrastructuurwerken uitgevoerd door de provincies, gemeenten, agglomeraties, federaties en verenigingen van gemeenten en de Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie
Min. van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, CHABERT Jos
Min. van Franse Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, FALIZE Pierre

B.S., 16.03.1974, V.144, (53), 3889-3891

Bouwtoelagen Kulturele Centra: De gemeenschapsminister van Cultuur kan een toelage van 60 % verlenen aan de volgende werken (art. 2):

  • bouwwerken, vergrotingswerken, transformaties van zwembaden, sporthallen, speelpleinen;
  • werken tot onderhoud of herstelling van beschermde monumenten en gebouwen
  • bouwwerken, vergrotingswerken en transformaties van bibliotheken, Kulturele centra, jeugdhuizen, musea, schouwburgen.
Een toelage als bedoeld in art. 2 kan eveneens worden verleend voor de aankoop van gebouwde onroerende goederen.
Opgeheven worden:
  • art. 2, par. II van het besluit van de Regent van 02.07.1949, zoals dit werd gewijzigd door art. 1 van KB 13.05.1965
  • art. 4,2°, c van hetzelfde besluit van de Regent.
nvdr : Het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van polders of van wateringen, onder andere gewijzigd bij dit besluit werd opgeheven door de ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen van 16.07.1998, voor wat betreft de materies geregeld door deze ordonnantie (doc. nr. 136440).

nvdr voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Dit besluit werd op 01.01.2018 opgeheven door de ordonnantie van 31.05.2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur (zie doc. nr. 322682).