29309 | 29.05.1972 Akkoord van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de voorbereiding van de coördinatie van het begrotingsbeleid van de drie Beneluxlanden in de overheidssector
Ministerie van Financiën

B.S., 12.08.1972, V.142, (156), 8904-8915

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie stelt vast dat alle Ministers van de 3 landen, bevoegd inzake de hierna behandelde aangelegenheden, zich verbinden op nationaal vlak het volgende te doen uitvoeren: In de zin van de onderstaande bepalingen worden tot de overheidssector de volgende instellingen gerekend, voorzover zij geen bedrijfskarakter hebben: - de centrale overheid in enge zin (Staat), alsmede de publieke en semi-publieke centrale autonome instellingen (exclusief de sociale zekerheid en de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven); - de publieke en semi-publieke instellingen voor de sociale zekerheid; - de regionale en locale overheden zoals: a) in België: de gewesten, de pronvincies, de agglomeraties, de federaties, de gemeenten, de polders, e.d. b) in Nederland: de provincies, de gewesten, de gemeenten, de waterschappen, e.d. c) in Luxemburg: de gemeenten, e.d. - de publiekrechtelijke organisaties van het bedrijfsleven; - het bijzonder/vrij onderwijs, voorzover door de overheid gefinancierd.