291816 | Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland
Hof van Justitie EG, 11 september 2014, nr. C-525/12

De doelstellingen van de richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat het beginsel van kostenterugwinning voor alle waterdiensten geldt. In die omstandigheden kan op basis van het feit dat een lidstaat een aantal van deze activiteiten niet aan dit beginsel onderwerpt, op zich niet worden vastgesteld dat zij de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.