291295 | 27.02.2015 BVR tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-04-21

Door de bij decreet aangebrachte wijzigingen aan de structuren en de plannen van het Integraal Waterbeleid zijn er nieuwe begrippen bijgekomen en/of in de plaats gekomen van bestaande begrippen en moeten dus ook uitvoeringsbesluiten en regelgeving worden aangepast. Dit besluit past daarom diverse besluiten aan aan de nieuwe terminologie zoals opgenomen in het decreet over Integraal Waterbeleid.

Hiertoe worden volgende bepalingen gewijzigd:

  • De art. 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.4.1.1 en art. 2 van de bijlage van Vlarem II;
  • Art. 3 van het BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, art. 4.4.7, par. 2, en art. 4.7.1, § 2, tweede lid, VCRO en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester;
  • Art. 4 van het BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;
  • Art. 22 van het BVR 21.11.2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
  • De art. 2.2, 3.2, 4.2 en 8.2 van het BVR 16.07.2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
  • Art. 6 van het BVR 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

 link