289885 | Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief
CARETTE Ann
DE SMEDT Peter
LINDHOUT P.E.

T.Milieurecht, maart 2015, V.24, (1), 4-21

Dit artikel becommentarieert het arrest C-525/12 voor het Hof van Justitie. Dit arrest verduidelijkte niet de definitie van 'waterdiensten', maar gaf wel meer duidelijkheid over de kostenterugwinningsbepaling. Het artikel betrekt bij de analyse de wijze van financiering van het waterbeheer en het hiermee verband houdende principe van kostenterugwinning voor waterdiensten. De auteurs bekritiseren het arrest omdat het de kostenterugwinningsbepaling te vrijblijvend interpreteert, of nog als een administratieve rapportagelast.

Het artikel is als volgt gestructureerd:

 1. Inleiding;
 2. Aanleiding tot, inhoud van en kritische beschouwingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie:
  • 2.1 Situering van het dispuut;
  • 2.2 Beoordeling door het Hof;
  • 2.3 Beschouwingen bij deze uitspraak.
 3. Kostenterugwinning van waterdiensten in de lage landen:
  • 3.1 Implementatie van de kostenterugwinning van waterdiensten in de Nederlandse en Vlaamse wetgeving;
  • 3.2 Wat wordt in Nederland en Vlaanderen verstaan onder waterdiensten?
  • 3.3 Hoe wordt de kostenterugwinning in Nederland en Vlaanderen vormgegeven?
 4. Slotbeschouwingen.