288929 | 12.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, en van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2015-01-12

Dit besluit wijzigt het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt. Het gaat om technische aanpassingen alsook het verhelpen van een aantal onduidelijkheden. Het besluit voorziet onder meer dat de minister, bevoegd voor openbare werken, en de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, op voordracht van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), richtlijnen kunnen opstellen waaraan aanvragen moeten voldoen voor wijzigingen aan bijlage 1 (‘Kaart Overstromingsgevoelige gebieden’).

De volgende bepalingen worden gewijzigd:

  • in het opschrift van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets wordt het woord ‘adviesinstantie’ door het woord ‘adviesinstanties’ vervangen;
  • art. 1 (definities), 3 (toezicht door de vergunningverlenende overheid), 5, 6, 7 en 8 (adviesprocedure) van hetzelfde besluit;
  • art. 31 van het Milieuhandhavingsbesluit.