288365 | Natuurpunt Beheer v.z.w. en Openbaar Ministerie / T. E. J. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur van de publiekrechtelijke persoon Watering (...)
Corr. Hasselt, 25 september 2007, 13e K., nr. 1757

Een watering beschadigt tijdens onderhoudswerken de lokale fauna en flora. De watering oefende wel wettelijke bevoegdheden uit, maar er bestaan technieken waarbij de ruimingwerkzaamheden op een natuurvriendelijke wijze kunnen gebeuren. Er werden echter agressieve methodes gebruikt en er werden geen maatregelen genomen om de schade te beperken. Zowel de watering zelf als haar voorzitter zijn dan ook aansprakelijk. De voorzitter moet zich onthouden van elke handeling waarvan hij weet of kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen worden vernietigd of ernstig beschadigd.

Er moet geen afweging worden gemaakt tussen de belangen van het natuurbehoud enerzijds en anderzijds het onderhoud van onbevaarbare waterlopen en het garanderen van vlotte afwisseling. Beide belangen zijn volstrekt verenigbaar mits onderlinge afspraken en communicatie. De ruiming van de onbevaarbare waterlopen en de storting van het slib kan gebeuren op een wijze dat geen schade wordt aangericht aan het natuurlijk milieu.

De vaststelling dat de watering over een beperkt budget beschikt, waardoor een natuurvriendelijke manier van ruiming niet kan betaald worden, doet geen afbreuk aan de schuld.

De voorzitter beweert dat er fouten zijn gemaakt door de aannemer en de provinciegouverneur. Hij heeft als opdrachtgevers echter de plicht de uitvoering van de werken te controleren. Hij kan zich niet verschuilen achter een beweerde fout van de aannemer of het gunningbesluit van de provinciegouverneur.