288041 | Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiƫne / Vlaamse Gewest
R.v.St., 1 juli 2014, 12e K., nr. 227947

Het Vlaams Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor het uitvoeren van metingen, bemonsteringen en analyses van afvalwater, koelwater en oppervlaktewater. De aanbestedende overheid gebruikt een bepaalde methode omdat alle deelnemers reeds erkend zijn voor de gevraagde opdracht en dus al aangetoond hebben voldoende kwaliteit te kunnen leveren. De aanbestedende overheid heeft deze redenering echter niet doorgetrokken naar de beoordeling van de andere subcriteria. Er bestaat geen verplichting om bij de verschillende gunningscriteria eenzelfde beoordelingsmethode te hanteren. Hier ligt echter geen verantwoording voor waarom is gekozen voor verschillende beoordelingsmethodes. De onaangekondigde beoordeling met een nulscore voor de tweede/laatste gerangschikte offerte zonder aanwijsbaar motief gaat de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid te buiten nu hierdoor het transparantiebeginsel en de gelijke behandeling zijn geschonden.

Op 18.03.2014 beslist de aanbestedende overheid de vijf percelen van de opdracht te gunnen aan gekozen inschrijver. Bij arrest nr. 227235 van 29.04.2014 werd de tenuitvoerlegging van deze beslissing geschorst door de Raad van State op grond van schending van een formelemotiveringsverplichting. Achteraf werd de opdracht opnieuw aan dezelfde inschrijver gegund. Deze beslissing is het onderwerp van het huidige geschil.