288004 | Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiƫne / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 april 2014, 12e K., nr. 227235

Een loutere puntentoekenning is in een procedure van offerteaanvraag geen afdoende motivering zeker wanneer het de beoordeling van kwalitatieve criteria betreft zoals hier het geval is. Aan de puntentoekenning moeten motieven ten grondslag liggen en die motieven dienen zichtbaar te zijn onder de vorm van een beschrijvende evaluatie, doorgaans in woorden.

Het Vlaams Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor diensten voor het uitvoeren van metingen, bemonsteringen en analyses van afvalwater, koelwater en oppervlaktewater. De opdracht wordt gegund via een open offerteaanvraag. De niet-gekozen inschrijver kan niet met kennis van zaken nagaan of de cijfermatige quoteringen van de aanbestedende overheid worden gedragen door correcte feitelijke gegevens en dit in vergelijking met de andere inschrijver zodat de niet-gekozen inschrijver niet over de vereiste gegevens beschikt om met voldoende kennis van zaken te oordelen of het zin had zich tegen de bestreden beslissing te verweren in rechte. In die mate ligt er een schending voor van de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Alleszins moet duidelijk geweten zijn om welke redenen aan de offertes een bepaald aantal punten worden toegekend, zodat achteraf elke inschrijver kan nagaan of de puntentoekenning rechtmatig is gebeurd. Dit lijkt hier des te meer zo te zijn aangezien bij de beoordeling van de subsubcriteria een beoordelingsmethode werd toegepast waarbij het maximum van de punten werd toegekend aan de best beoordeelde offerte en nul punten aan de tweede gerangschikte, zodat de niet-gekozen inschrijver ook uit de toegekende punten niet kan afleiden hoe de aanbestedende overheid de intrinsieke waarde van de offerte beoordeelde of in welke mate de offerte minder voordelig bevonden werd dan de offerte van de gekozen inschrijver.