285316 | 28.03.2014 Dec. wijz. diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2014-07-10, (2e uitg.)

Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Het harmoniseringsdecreet van 25.05.2007 maakt de huidige procedures voor het aanbieden van de twaalf Vlaamse decretale voorkooprechten gelijklopend en digitaliseert de aanbieding en uitoefening van de voorkooprechten door middel van het e-voorkooploket. Het huidige decreet zet deze harmonisering voort met oog op de ontwikkeling van het e-voorkooploket en corrigeert enkele technische onzuiverheden in het harmoniseringsdecreet.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1 – Algemene bepaling;
 • Hfst. 2 - Wijziging van de wet 22.07.1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet:
  • Art. 56 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 3 - Wijziging van het decreet 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode:
  • Art. 86 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 4 - Wijziging van het decreet 22.03.2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten:
  • Art. 9 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 5 - Wijziging van het decreet 13.12.2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM):
  • Art. 12 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 6 - Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid:
  • Art. 12 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 7 - Wijzigingen van het decreet 25.05.2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (harmoniseringsdecreet):
  • De art. 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14 en 16 worden gewijzigd;
  • Er worden de nieuwe art. 4/1 en 16/1 ingevoegd.

nvdr: Het decreet 22.03.2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsproject is opgeheven op 01.01.2017 door het decreet 23.12.2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (zie doc. nr. 307306).