285040 | 20.06.2014 Richtlijn 2014/80/EU wijz. bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Europese Commissie

Publ.E.U., 21.06.2014, L182/52-53+bijlagen 54-55

Bijlage II van de richtlijn 2006/118 betreft de drempelwaarden voor grondwaterverontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging. Hierin worden technische aanpassingen aangebracht. Deze betreffen de toepassing van gemeenschappelijke beginselen voor de bepaling van achtergrondconcentraties, om zo de vergelijkbaarheid van drempelwaarden te verbeteren