284752 | Europese Commissie / Koninkrijk Spanje
Hof van Justitie Eur. Unie, 24 oktober 2013, 5e K., nr. C-151/12

Het Koninkrijk Spanje heeft, door niet alle nodige maatregelen te hebben genomen ter omzetting van richtlijn 2000/60/EG van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, niet voldaan aan de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen. De verplichtingen betreffen milieudoelstellingen, voor de drinkwateronttrekking gebruikt water, monitoring van de oppervlaktewatertoestand, de grondwatertoestand alsook de beschermde gebieden en gecombineerde aanpak voor puntbronnen en diffuse bronnen.

Het gaat om de volgende artikelen:

  • de art. 4, lid 8, 7, lid 2, en 10, leden 1 en 2, en van punt 1.3 'Monitoring van de ecologische en de chemische toestand van oppervlaktewateren' en subpunt 1.4.1 'Vergelijkbaarheid van de biologische monitoringsresultaten', sub i tot en met iii, van bijlage V daarbij, waarnaar art. 8, lid 2, van deze richtlijn verwijst, wat de buiten Catalonië gelegen intraregionale stroomgebieden betreft;
  • de art. 7, lid 2, en 10, leden 1 en 2, wat de in Catalonië gelegen intraregionale stroomgebieden betreft.