284618 | 08.05.2014 Ordonnantie wijz. ordonnantie 25.03.1999 betr. de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2014-06-18

Deze ordonnantie vormt de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu om tot het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid. Een officieuze coördinatie van het nieuwe Wetboek is in de bijlage opgenomen.

Ordonnantie 08.05.2014

De ordonnantie voorziet onder andere in de integratie van de toepasselijke Europese verordeningen, de coördinatie van de inspectie en de actualisatie van de onderzoeksmiddelen. De ordonnantie zorgt ook voor de coördinatie van de preventiemaatregelen en de integratie van de herstelmaatregelen, de versterking van de rechten van verdediging en de overige waarborgen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en de uniformisering van bepaalde delictomschrijvingen. Daarnaast realiseert het de uniformisering van de strafrechtelijke sancties en de voorkeur die de werkstraffen genieten, de vereenvoudiging en de versterking van de doeltreffendheid van de alternatieve administratieve geldboeten en de vereenvoudiging op vormelijk gebied.

Volgende bepalingen worden gewijzigd, opgeheven of ingevoegd:

 • De art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11bis, 12, 13, 14, 15 (opgeheven), 16 (opgeheven), 17, 18, 19, 20 (opgeheven), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (opgeheven), 33 (opgeheven), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39bis, 40, 40bis, 41, 42, 43, 44, bijlage 2 en 3 en het opschrift van de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu;
 • De art. 37, 38, 44, 45, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 75, 76, 79, 80, 81, 90, 92, 99, 101, 103, 106, 107, 111, 112, 115, 116, 154, 155-158 (opgeheven), 161 (opgeheven), 162, 163, 164, 167, 168, 169, 176bis-nonies van het Boswetboek;
 • De art. 69, 87, 88, 89, 90, 91 en 92 (opgeheven) van het Veldwetboek;
 • Art. 9 van de wet 28.12.1931 op de bescherming van aan particulieren toebehoorende bosschen en wouden;
 • Art. 11 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van het grondwater;
 • Art. 41 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • De art. 80 en 96 van de ordonnantie 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen;
 • Art. 20 van de ordonnantie 17.07.1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving;
 • De art. 12 en 13 van de ordonnantie 22.04.1999 betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten in papier en/of karton;
 • Art. 22 van de ordonnantie 20.06.2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Art. 14 van de ordonnantie 29.04.2004 betreffende de milieuovereenkomsten;
 • Art. 65 van de ordonnantie 20.10. 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
 • Art. 9 van de ordonnantie 01.03.2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen;
 • De art. 3 en 55 van de ordonnantie 05.03.2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;
 • De art. 2 en 3 van de ordonnantie 09.12.2010 betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlementen de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH);
 • De art. 93 en 94 van de ordonnantie 01.03.2012 betreffende het natuurbehoud;
 • De art. 48, 49, 50, 51, 52, 53 en 54 van de ordonnantie 14.06.2012 betreffende afvalstoffen;
 • De art. 2.5.5, 2.6.5, 2.6.6, 3.4.2 en 3.4.3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

Volgende regelgevingen worden opgeheven:

 • De ordonnantie 13.11.2008 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (zie doc. nr. 233001);
 • Het BBHR 20.05.1999 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu (zie doc. nr. 160149);
 • De ordonnantie 10.05.2012 betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (zie doc. nr. 265447).
Art. 2 van het BBHR 19.03.2009 houdende precisering over sommige bepalingen van de ordonnantie 13.11.2008 betreffende de milieuaansprakelijkheid voor wat betreft het voorkomen en herstellen van milieuschade, wordt opgeheven.

Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid

Inhoudstafel:

 • Titel I: Algemene bepalingen;
 • Titel II: Inspectie, preventie, vaststelling van de misdrijven en milieuaansprakelijkheid:
  • Hfst. 1: Bevoegde instanties;
  • Hfst. 2: Inspectie;
  • Hfst. 3: Preventie, vaststelling van de misdrijven en milieuaansprakelijkheid.
 • Titel III: Misdrijven en strafsancties:
  • Hfst. 1: Misdrijven;
  • Hfst. 2: Verzwarende omstandigheden;
  • Hfst. 3: Recidive.
 • Titel IV: Door de rechter opgelegde maatregelen;
 • Titel V: Alternatieve administratieve geldboetes;
 • Titel VI: Overgangsbepalingen;
 • Titel VII: Slotbepalingen;
 • Bijlagen:
  • Bijlage 1: Evaluatiecriteria bedoeld in art. 4, 1°;
  • Bijlage 2: Herstel van milieuschade;
  • Bijlage 3: Activiteiten bedoeld in art. 57, par. 1.