284014 | 27.11.2015 BVR tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsbesluit ]
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-08-10, (2e uitg.)

Dit besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet is een procedureel besluit. Het bepaalt de procedureregels voor de geïntegreerde vergunningverlening, zowel de gewone als de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Deze procedurele bepalingen betreffen onder andere de vergunningsaanvraag, de adviesverlening (en de instanties die adviezen moeten geven), de regels met betrekking tot het openbaar onderzoek, deze voor de wijziging van een omgevingsvergunning, enz. Deze regels gelden zowel voor procedures in eerste als in laatste administratieve aanleg
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).

Zo is er in te lezen welke projecten niet door de gemeente in eerste aanleg worden vergund, maar door de provincie of het gewest. Er wordt ook verduidelijkt aan welke voorwaarden een personeelslid moet voldoen om als omgevingsambtenaar te kunnen worden aangesteld.

De inhoudelijke elementen, waaronder begrepen de beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, blijven vervat in de sectorregelgeving. In dit kader wordt evenwel opgemerkt dat titel I van het VLAREM wordt opgeheven en de inhoudelijke milieubepalingen via de wijzigingsbepalingen van dit besluit aan titel II van het VLAREM worden toegevoegd.

Het besluit heeft de volgende structuur:

 • Titel 1. Algemene bepalingen:
  • Hfst. 1. Europees kader;
  • Hfst. 2. Definities;
  • Hfst. 3. Omgevingsfonds.
 • Titel 2. Vooroverleg en projectvergadering;
 • Titel 3. De vergunningverlening:
  • Hfst. 1. De bevoegde overheid;
  • Hfst. 2. Projecten waarvoor de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen;
  • Hfst. 3. Toepassingsgebied van de gewone en vereenvoudigde procedure;
  • Hfst. 4. De samenstelling van een aanvraag;
  • Hfst. 5. Het openbaar onderzoek;
  • Hfst. 6. Adviesinstanties;
  • Hfst. 7. De omgevingsvergunningscommissies;
  • Hfst. 8. Beslissing over de zaak van de wegen;
  • Hfst. 9. De beslissing;
  • Hfst. 10. De gewone vergunningsprocedure;
  • Hfst. 11. De vereenvoudigde vergunningsprocedure;
  • Hfst. 12. De omgevingsvergunning op proef;
  • Hfst. 13. Actualisatie van de gecoördineerde omgevingsvergunning.
 • Titel 4. Het bijstellen van de omgevingsvergunning:
  • Hfst. 1. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet 25.04.2014, in eerste administratieve aanleg;
  • Hfst. 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet 25.04.2014, in laatste administratieve aanleg;
  • Hfst. 3. De bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 2, van het decreet 25.04.2014, in eerste administratieve aanleg;
  • Hfst. 4. De bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 2, van het decreet 25.04.2014, in laatste administratieve aanleg;
  • Hfst. 5. De bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Titel 5. Schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 • Titel 6. De melding:
  • Hfst. 1. De samenstelling van een meldingsdossier en de meldingsprocedure;
  • Hfst. 2. Bekendmaking.
 • Titel 7. De omgevingsambtenaren:
  • Hfst. 1. De gewestelijke omgevingsambtenaren;
  • Hfst. 2. De gemeentelijke omgevingsambtenaren;
  • Hfst. 3. Kwaliteitseisen.
 • Titel 8. Digitalisering:
  • Hfst. 1. Algemene bepalingen;
  • Hfst. 2. Uitwisselingsplatform en omgevingsloket;
  • Hfst. 3. Omgevingsvergunningenregister.
 • Titel 9. Wijzigingsbepalingen;
 • Titel 10. Slotbepalingen:
  • Hfst. 1. Opheffingsbepalingen;
  • Hfst. 2. Overgangsbepalingen wat betreft de rapportage over de naleving van de beslissingstermijnen;
  • Hfst. 3. Overgangsbepalingen wat betreft de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur;
  • Hfst. 4. Diverse overgangsbepalingen;
  • Hfst. 5. Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen.

De volgende bijlagen horen bij het besluit:

 • Bijlage 1 Aanvraagformulier - Formulier dat kan gebruikt worden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 2 Addendabibliotheek - In deze addenda vind je meer info over bijlagen die bij het formulier moeten gevoegd worden of over aanvullende gegevens die je moet verstrekken - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 3 Aanvraagformulier verkaveling - Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 4 Melding overdracht - Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 5 Verzoek bijstelling of afwijking - Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 6 Aanvraagformulier bijstelling verkaveling - Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 7 Melding - Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 8 Indelingslijst - Deze indelingslijst bestaat uit rubrieken die een omschrijving omvatten van de inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico's of hinder voor de mens en het milieu kunnen inhouden - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 9 Milieuhygiëne 1.5.1.1 - Bijlage 1.5.1.1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 10 GGM's 1.5.1.2.A - Bijlage 1.5.1.2.A: criteria om vast te stellen of GGM's veilig zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 11 Milieuhygiëne 1.5.1.3 - Bijlage 1.5.1.3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 12 Lozing - Lozing van verontreinigde stoffen, prioritaire stoffen en gevaarlijke stoffen - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 13 Watervoerende lagen - Watervoerende lagen: hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen (hcov-codering) - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 14 Dieptecriteria rubriek 53.8 - Je kan de kaart met dieptecriteria consulteren via http://dov.vlaanderen.be Daar duid je de plaats van de boring aan. De waarde die je dan krijgt, is een criterium voor de indeling in rubriek 53.8 - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 15 Dieptecriteria rubriek 55.1 - De kaart met de dieptecriteria kan je consulteren via http://dov.vlaanderen.be Op de kaart duid je de plaats van de boring aan. De waarde die je dan krijgt, is een criterium voor de indeling in rubriek 55.1 - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 16 Best beschikbare technieken - Criteria voor de bepaling van de best beschikbare technieken - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 17 Indelingsrubrieken - Inrichtingen als bedoeld in de indelingsrubrieken 17.2 of 48.1.1.1° - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 18 Veiligheidsbeheersysteem - Informatie betreffende het veiligheidsbeheersysteem en de organisatie van de inrichting met het oog op de preventie van zware ongevallen (art. 5.17.1.3, par. 4 van titel II van het VLAREM) - Klik hier voor deze bijlage;
 • Bijlage 19 Omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning - Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10.09.2002 en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur - Klik hier voor deze bijlage.

nvdr: Minister Schauvliege heeft bij MB 16.01.2017 een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de verschillende formulieren die bij de omgevingsvergunning horen. De aangepaste formulieren vindt u hier in WORD-formaat, in het onderdeel 'wetgeving omgevingsvergunning'.


De gewijzigde bepalingen worden per hoofdstuk ingedeeld:

 • Hfst. 1. Wijziging van het BVR 14.12.1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;
 • Hfst. 2. Wijzigingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • Hfst. 3. Wijzigingen van het BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • Hfst. 4. Wijziging van het BVR 07.10.1997 betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen;
 • Hfst. 5. Wijzigingen van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • Hfst. 6. Wijzigingen van het BVR 08.06.1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
 • Hfst. 7. Wijzigingen van het BVR 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;
 • Hfst. 8. Wijzigingen van het BVR 28.04.2000 tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen art. 5.6.7, par. 2, eerste lid, VCRO niet kan worden toegepast;
 • Hfst. 9. Wijzigingen van het BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, art. 4.4.7, par. 2, en art. 4.7.1, par. 2, tweede lid, VCRO en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester;
 • Hfst. 10. Wijziging van het BVR 19.05.2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
 • Hfst. 11. Wijziging van het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
 • Hfst. 12. Wijzigingen van het BVR 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;
 • Hfst. 13. Wijzigingen van het BVR 20.04.2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens;
 • Hfst. 14. Wijziging van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • Hfst. 15. Wijziging van het BVR 28.06.2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen;
 • Hfst. 16. Wijzigingen van het BVR 25.04.2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee;
 • Hfst. 17. Wijziging van het BVR 21.11.2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
 • Hfst. 18. Wijzigingen van het BVR 14.05.2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting;
 • Hfst. 19. Wijzigingen van het BVR 28.05.2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van ‘Toerisme voor Allen’;
 • Hfst. 20. Wijziging van het BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen;
 • Hfst. 21. Wijziging van het BVR 10.12.2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
 • Hfst. 22. Wijzigingen van het BVR 29.09.2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;
 • Hfst. 23. Wijzigingen van het BVR 17.11.2006 inzake de minimale weguitrusting;
 • Hfst. 24. Wijziging van het BVR 09.02.2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het BVR 01.09.2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
 • Hfst. 25. Wijziging van het BVR 06.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • Hfst. 26. Wijziging van het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • Hfst. 27. Wijziging van het BVR 07.09.2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking;
 • Hfst. 28. Wijziging van het BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming;
 • Hfst. 29. Wijzigingen van het BVR 10.07.2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen;
 • Hfst. 30. Wijzigingen van het BVR 26.09.2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO);
 • Hfst. 31. Wijziging van het BVR 10.10.2008 betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;
 • Hfst. 32. Wijziging van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • Hfst. 33. Wijzigingen van het Soortenbesluit van 15.05.2009;
 • Hfst. 34. Wijziging van het BVR 15.05.2009 tot uitvoering van het decreet 10.07.2008 betreffende het toeristische logies;
 • Hfst. 35. Wijzigingen van het BVR 29.05.2009 betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing;
 • Hfst. 36. Wijziging van het BVR 05.06.2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen;
 • Hfst. 37. Wijzigingen van het BVR 24.07.2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
 • Hfst. 38. Wijzigingen van het BVR 19.03.2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen;
 • Hfst. 39. Wijzigingen van het BVR 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • Hfst. 40. Wijzigingen van het BVR 16.07.2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
 • Hfst. 41. Wijziging van het VLAREL van 19.11.2010;
 • Hfst. 42. Wijzigingen van het Energiebesluit van 19.11.2010;
 • Hfst. 43. Wijziging van het BVR 04.02.2011 betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten voor het voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het projectgrindwinningscomité;
 • Hfst. 44. Wijziging van het BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement;
 • Hfst. 45. Wijziging van het BVR 30.09.2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen;
 • Hfst. 46. Wijzigingen van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
 • Hfst. 47. Wijziging van het BVR 20.04.2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;
 • Hfst. 48. Wijziging van het BVR 21.12.2012 betreffende toerismesubsidies;
 • Hfst. 49. Wijzigingen van het BVR 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;
 • Hfst. 50. Wijzigingen van het BVR 29.03.2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest;
 • Hfst. 51. Wijzigingen van het BVR 12.07.2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
 • Hfst. 52. Wijzigingen van het BVR 13.09.2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan;
 • Hfst. 53. Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20.12.2013;
 • Hfst. 54. Wijzigingen van het BVR 20.12.2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra;
 • Hfst. 55. Wijziging van het BVR 21.02.2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • Hfst. 56. Wijzigingen van het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014;
 • Hfst. 57. Wijzigingen van titel III van het VLAREM van 16.05.2014;
 • Hfst. 58. Wijzigingen van de bijlage III van titel III van het VLAREM;
 • Hfst. 59. Wijzigingen van het BVR 12.12.2014 tot uitvoering van het decreet 25.04.2014 betreffende complexe projecten;
 • Hfst. 60. Wijzigingen van het BVR 19.12.2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

De volgende regelingen worden opgeheven:

 1. het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning - VLAREM I (zie doc. nr. 18304);
 2. het BVR 04.03.1997 houdende delegatie van de bepaling van de vorm van modelformulieren inzake ruimtelijke ordening (zie doc. nr. 111645);
 3. het BVR 05.05.2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (zie doc. nr. 163855);
 4. het BVR 05.05.2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (zie doc. nr. 163820);
 5. het BVR 19.05.2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld (zie doc. nr. 164827) [ nvdr: maar is opnieuw van kracht geworden op 23.02.2017 door het BVR van 10.02.2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (zie doc. nr. 308277)];
 6. het BVR 28.05.2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (zie doc. nr. 198201);
 7. het BVR 29.05.2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning (zie doc. nr. 240225);
 8. het BVR 05.06.2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen (zie doc. nr. 240887);
 9. het BVR 24.07.2009 tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen (zie doc. nr. 240993).

nvdr: Het BVR 26.09.2008 betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) werd op 24.07.2016 opgeheven door het BVR 27.05.2016 houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg (zie doc. nr. 302624).

nvdr: Het BVR 15.05.2009 tot uitvoering van het decreet 10.07.2008 betreffende het toeristische logies wordt opgeheven door het BVR 17.03.2017 tot uitvoering van het decreet 05.02.2016 houdende het toeristische logies (zie doc. nr. 309759).

  

 link