283803 | Het juridisch statuut van de watermolens
DRAYE Anne Mie
NULENS T.
VANHEUSDEN Bernard

Roosdaal:Koepelvereniging Molens Vlaams-Brabant fv, 2004,380 p.|http://www.molensvlaamsbrabant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bundelt de historiek en de wetgeving toepasselijk op watermolens.

Inhoudstafel:

 • Deel 1. Watermolens, molenrechten, stuwrechten en banrechten:
  • Hfst. 1 - Situering van de bestaande watermolens in het Vlaams Gewest:
   1. Soorten watermolens;
   2. Lijst van bestaande watermolens in het Vlaams Gewest.
  • Hfst. 2 - Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban:
   1. De feodaliteit als maatschappelijk stelsel;
   2. Ontstaan en evolutie van het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban;
   3. Besluit.
 • Deel 2 - De watermolen in zijn omgeving:
  • Hfst. 1 - Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water:
   1. Inleiding;
   2. Het statuut van de bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen;
   3. Rechten van de gemeenschap op het stromend water;
   4. Rechten van de oevereigenaars van bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen;
   5. Besluit.
  • Hfst. 2 - Ruimtelijke ordening:
   1. Inleiding;
   2. Planologie;
   3. Vergunningsbeleid;
   4. Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de ruimtelijke ordening;
   5. Besluit.
  • Hfst. 3 - Milieueffectrapportage:
   1. Ontstaan van de verplichting tot milieueffectrapportage;
   2. De mer-plicht in Vlaanderen;
   3. Watermolens en de mer-plicht;
   4. Besluit.
  • Hfst. 4 - Erfgoedzorg:
   1. Inleiding;
   2. De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
   3. De bescherming van landschappen;
   4. Vergelijking van de beschermingen als monument, als stads- of dorpsgezicht en als landschap;
   5. Het archeologisch patrimonium;
   6. Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de erfgoedzorg;
   7. Besluit.
  • Hfst. 5 - Natuurbehoud en bosbeheer:
   1. Inleiding;
   2. Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, opgemaakt te Bern op 19.09.1979;
   3. Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, opgemaakt te Bonn op 23.06.1979;
   4. Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21.05.1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;
   5. Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997;
   6. Bosdecreet van 13.06.1990;
   7. Besluit.
  • Hfst. 6 - Integraal waterbeleid:
   1. Inleiding;
   2. Het beheer van de waterlopen;
   3. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
   4. Het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
   5. De watermolens in het integraal waterbeleid;
   6. Besluit.
  • Hfst. 7 - Vismigratie:
   1. Inhoud en doelstelling van de Beneluxbeschikking Vismigratie;
   2. De omzetting van de Beneluxbeschikking Vismigratie in het interne recht: het decreet 09.07.2003 betreffende het Integraal Waterbeleid;
   3. De implementatie van de Beneluxbeschikking Vismigratie;
   4. Watermolens en vismigratie;
   5. Besluit.
  • Hfst. 8 - Opwekking van elektriciteit uit waterkracht:
   1. Inleiding;
   2. De opwekking van elektriciteit uit waterkracht in het Vlaams Gewest;
   3. De oprichting van kleine waterkrachtcentrales en de inrichting van bestaande watermolens als kleine waterkrachtcentrales: juridische aspecten;
   4. Watermolens en de opwekking van elektriciteit uit waterkracht: de stand van zaken;
   5. Steunmaatregelen voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen;
   6. Besluit.
 • Deel 3. Aanbevelingen voor een ge├»ntegreerd beleid inzake watermolens:
  • Hfst. 1 - Beleidsaanbevelingen:
   1. Watermolens en het oude stuwrecht;
   2. De bescherming van watermolens;
   3. Watermolens en de ruimtelijke ordening;
   4. De ruiming van de onbevaarbare waterlopen ter hoogte van watermolens;
   5. Natuurbehoud en Erfgoedzorg;
   6. Vismigratie en Erfgoedzorg;
   7. De inrichting van watermolens als kleine waterkrachtcentrales.
  • Hfst. 2 - Technische aanbevelingen:
   1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water;
   2. Ruimtelijke Ordening;
   3. Milieueffectrapportage;
   4. Natuurbehoud en Vismigratie;
   5. Integraal Waterbeleid;
   6. Vismigratie.

Samenvatting:

 • Onderdeel A. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban;
 • Onderdeel B. De watermolen in zijn omgeving:
  1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water;
  2. Ruimtelijke ordening;
  3. Milieueffectrapportage;
  4. Erfgoedzorg;
  5. Natuurbehoud en bosbeheer;
  6. Integraal Waterbeleid;
  7. Vismigratie;
  8. Opwekking van elektriciteit uit waterkracht.

 link