283797 | 27.05.1955 Reglement betr. de onbevaarbare waterlopen waarop de wet 15.03.1950 niet toepasselijk is [Provincie Oost-Vlaanderen]
Provincie Oost-Vlaanderen

www.oost-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Oost-Vlaanderen. De bepalingen zijn toepasselijk op al de onbevaarbare waterlopen, die niet beheerd worden door de wet 15.03.1950 (en onder meer de waterlopen of gedeelten van waterlopen die vermeld staan in de beschrijvende tabel opgemaakt in uitvoering van de wet 07.05.1877) en niet meer geclassificeerd ingevolge de toepassing van de wet 15.03.1950.

Vóór 1 april van ieder jaar, zal de aangestelde van het gemeentebestuur overgaan tot het nazicht van de waterlopen waarop onderhavig reglement slaat.

In al de gevallen waarin de gemeenteoverheid zou tekort of ten achter blijven om de maatregelen te treffen voorgeschreven bij onderhavig reglement, kan de bestendige deputatie ambtshalve bevel geven, hetzij tot het verrichten van de bekendmaking, hetzij tot het uitvoeren van de werken, volgens de voorschriften van de wet.

Het reglement is als volgt opgedeeld:

  • Hfst. I. - Onderhoud van en werken aan de waterlopen;
  • Hfst. II. - Uitvoering van de werken;
  • Hfst. III. - Politie van de waterlopen.

 link