281569 | 14.02.2014 BVR wijz. Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt een aantal regels in verband met de vergoeding van bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Er wordt een toelage ingevoerd voor de matroos die tijdelijk fungeert als schipper-bootsman.

Art. VII 60, VII 70, VII 70sexies (nieuw) en VII 71 en het opschrift van afdeling 16 van hoofdstuk 3 van titel 2 van Deel VII van het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006 worden gewijzigd.