281027 | 30.01.2014 Ordonnantie wijz. de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid teneinde de doelstelling van internationale solidariteit te verwezenlijken
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2014-03-06

Hydrobru, die instaat voor de distributie van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie, is verplicht een bedrag van 0,005 EUR per in het vorige dienstjaar gefactureerde m³ water voor te behouden voor internationale solidariteit. Dat bedrag wordt aangewend voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector. De Regering legt de nadere regels inzake die aanwending vast.

Hiertoe wordt art. 38, par. 5, van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid gewijzigd.