279985 | 28.03.2014 Dec. betr. de landinrichting
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-08-22, (2e uitg.)

Dit decreet biedt een aantal instrumenten aan om oplossingen op maat aan te reiken voor projecten inzake de inrichting van de beschikbare ruimte in Vlaanderen. Die instrumenten hebben betrekking op inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, en kunnen op maat en in onderlinge samenhang worden ingezet ter realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte.

De instrumenten uit de instrumentenkoffer kunnen via drie procedures ingezet worden. De eerste procedure is de landinrichting, de tweede zijn de projecten, plannen en programma's van de verschillende bestuursniveaus met betrekking tot het beheer en de inrichting van een gebied en de derde procedure is via een beheervisie en dit enkel voor de instrumenten voor beheer.
Het gaat om de volgende instrumenten:

 1. Instrumenten voor inrichting:
  • Inrichtingswerken (uit kracht van wet);
  • Erfdienstbaarheden tot openbaar nut;
  • Vergoeding voor waardeverlies van gronden.
 2. Instrumenten voor beheer:
  • Beheerovereenkomst;
  • Dienstenvergoeding.
 3. Instrumenten voor verwerving en grondmobiliteit:
  • Verwerving;
  • Recht van voorkoop;
  • Vrijwillige herverkaveling;
  • Herverkaveling uit kracht van wet;
  • Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.
 4. Andere instrumenten:
  • Vergoedingen bij een lokale grondenbank;
  • Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie;
  • Koopplicht.

  Het decreet is als volgt opgebouwd:

  • Deel 1. Algemene bepalingen:
   • Titel 1. Definities en doelstelling;
   • Titel 2. Financiering.
  • Deel 2. Bepalingen met betrekking tot de instrumenten en de organisatie:
   • Titel 1. De instrumenten:
    • Hfst. 1. Inrichting:
     • Afd. 1. Inrichtingswerken;
     • Afd. 2. Vestigen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut;
     • Afd. 3. Vergoeding voor waardeverlies van gronden.
     </</li>
    • Hfst. 2. Beheer:
     • Afd. 1. Beheerovereenkomsten;
     • Afd. 2. Dienstenvergoeding.
    • Hfst. 3. Verwerving en grondmobiliteit:
     • Afd. 1. Verwerving;
     • Afd. 2. Recht van voorkoop;
     • Afd. 3. Vrijwillige herverkaveling;
     • Afd. 4. Herverkaveling uit kracht van wet;
     • Afd. 5. Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.
    • Hfst. 4. Andere instrumenten:
     • Afd. 1. Vergoedingen bij lokale grondenbanken;
     • Afd. 2. Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie;
     • Afd. 3. De koopplicht.
    • Hfst. 5. Diverse bepalingen.
   • Titel 2. De landcommissies.
  • Deel 3. De toepassing van de instrumenten via landinrichtingsprojecten:
   • Titel 1. De landinrichtingsprojecten;
   • Titel 2. De programmacommissie;
   • Titel 3. De opmaak en uitvoering van landinrichtingsplannen:
    • Hfst. 1. De landinrichtingsplannen;
    • Hfst. 2. De planbegeleidingsgroepen;
    • Hfst. 3. Instanties en personen die belast kunnen worden met de uitvoering van landinrichtingsplannen;
   • Titel 4. Subsidies;
   • Titel 5. Instandhouding en onderhoud.
  • Deel 4. De toepassing van de instrumenten voor de realisatie van projecten, plannen of programma's:
   • Titel 1. Projecten, plannen of programma's;
   • Titel 2. De opmaak, de onderbouwing en uitvoering van inrichtingsnota's:
    • Hfst. 1. De opmaak van inrichtingsnota's;
    • Hfst. 2. De onderbouwing van inrichtingsnota's;
    • Hfst. 3. Instanties en personen die belast kunnen worden met de uitvoering van inrichtingsnota's;
    • Hfst. 4. De financiering.
  • Deel 5. De toepassing van de instrumenten beheerovereenkomsten en de dienstenvergoedingen via een beheervisie;
  • Deel 6. Evaluatie;
  • Deel 7. Slotbepalingen:
   • Titel 1. Wijzigingen betreffende de Vlaamse Grondenbank;
    De art. 5, 12/1 (nieuw), 19 en 20 worden gewijzigd. Een nieuw hoofdstuk IV/1 'Lokale grondenbanken', dat bestaat uit art. 15/2 wordt ingevoegd. Een nieuw hoofdstuk VI/1 'Recht van voorkeur' dat bestaat uit art. 19/1, 19/2 en 19/3 wordt ingevoegd.
   • Titel 2. Wijzigingen van het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij;
    De art. 1bis en 10/1, van het decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij worden gewijzigd. Hoofdstuk VII, dat bestaat uit art. 11 tot en met 14, wordt opgeheven.
   • Titel 3. Wijzigingen betreffende de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
    De art. 2.2.2, 2.2.6, 2.2.9, 2.2.13, 2.6.1 en 2.6.5 VCRO worden gewijzigd.
   • Titel 4. Wijzigingen van het decreet grond- en pandenbeleid;
    De art. 2.1.3, 6.2.4, 6.2.9/1 (nieuw), 6.2.11 en 7.4.1 van het Grond- en Pandendecreet worden gewijzigd.
   • Titel 5. Andere wijzigingen:
    • art. 23, par. 1, tweede lid, d), van het decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;
    • art. 36, par. 2, 2°, van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
    • art. 8, par. 5, tweede lid van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
    • art. 161 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
    • art. 3, 4°, 4, par. 1, 6 en 10/1 (nieuw) van het decreet 27.03.2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

  nvdr: Het huishoudelijk reglement van de landcommissies wordt vastgesteld en de programmacommissie wordt opgericht bij BVR 10.07.2015 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de landcommissies, vermeld in art. 2.2.3, par. 3, van het decreet 28.03.2014 betreffende de landinrichting, en tot oprichting van de programmacommissie, vermeld in art. 3.2.1 van het voormelde decreet (B.S., 10.08.2015, V.185, (205), 50834, bijlage 50835-50836).

  nvdr: Het MB 13.05.2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet 28.03.2014 betreffende de landinrichting werd op 23.09.2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S., 23.09.2015,1e uitgave, V.185, (245), 59623-59626).

 

 link