277821 | 20.12.2013 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 - Milieuheffingen - Wijziging heffing op de winning van grondwater - Wijzigingen Materialendecreet (art. 17 en 18)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2013-12-31, (1e uitg.)

In dit hoofdstuk wordt de heffing voor de exploitatie van grondwaterwinningen vastgelegd. Bovendien wordt het nultarief voor het storten van residu's van lompen afgebouwd.

Art. 28quater, par. 1 van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt gewijzigd om het decreet in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen waaraan kunstmatige infiltratie dient te voldoen. De link met de milieukwaliteitsnormen voor grondwater die voorzien is voor het infiltratiewater voor grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening is noodzakelijk, gelet op de oorsprong van dat irrigatiewater. Het betreft in veel gevallen, al dan niet gezuiverd, oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater.

De grondwaterindex wordt afgestemd op de index die geldt voor de oppervlaktewaterheffing. Door voor beide heffingen uit te gaan van dezelfde consumptie-index wordt meer eenvormigheid bereikt. Deze aanpassing heeft als voordeel dat de maatschappij reeds begin december aan de heffingsplichtigen die erom vragen zowel het eenheidstarief van de oppervlaktewaterheffing als de definitieve grondwaterindex kan doorgeven.

Het nultarief voor storten van residu's van lompen werd eind 2006, op een moment dat andere verlaagde tarieven werden afgebouwd, voor onbepaalde tijd behouden. Het nultarief voor het storten van de residu's wordt vanaf 2014 gewijzigd in een verlaagd tarief. Voor het verbranden en meeverbranden blijft het nultarief behouden om de drempel voor deze verwerkingswijze die veel beter scoort dan het storten van de residu's, niet te verhogen. De toepassing van het verlaagd tarief wordt beperkt tot recyclageresidu's van bedrijven die selectief ingezameld gebruikt textiel (kledij, huishoudlinnen en schoenen) sorteren of voorbehandelen voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten. De toepassing van het verlaagd tarief wordt beperkt tot maximum 8 gewichtsprocent van de hoeveelheid selectief ingezameld gebruikt textiel die werd gesorteerd of voorbehandeld.