277656 | b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 25 april 2013, MHHC-13/40-VK

Een bedrijf krijgt een administratieve bestuurlijke geldboete wegens het niet-naleven van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater wat de parameters zuurtegraad, totaal fosfor, chroom en koper betreft. Het Milieuhandhavingscollege beslist om de boete te verlagen, omdat er in het verleden geen processen-verbaal zijn opgemaakt, omdat onterecht de boeteverzwarende omstandigheid 'frequentie' in rekening werd gebracht en tot slot, omdat het bedrijf, nadat zij kennis had gekregen van de resultaten, onverwijld maatregelen heeft getroffen.