27749 | 29.11.1968 KB houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Charles

B.S., 24.01.1969, V.139, (17), 529-531; B.S., 08.03.1969, V.139, (48), 1942

Dit KB regelt het voeren van de onderzoeken de commodo en incommodo inzake de uitvoering van onderhoudswerken aan niet bevaarbare waterlopen die onder de bevoegdheid vallen van het college van burgemeester en schepenen (voor de gewone onderhoudswerken) en van de gemeenteraad (buitengewone werken van wijziging of verbetering).