277462 | REMMERIE Filip / Gemeente Kuurne en deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.St., 15 maart 2013, 10e K., nr. 222887

De gemeente stelt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en de deputatie heeft dit bevestigd. Uit de vermelding in de toelichting bij het RUP blijkt dat de gemeente en de deputatie hun verplichting om zelf de gepaste maatregelen te nemen om schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden, vooruitschuiven naar de vergunningverlenende overheid. Dit is in strijd art. 8 DIWB (Decreet Integraal Waterbeleid).

Wanneer blijkt dat het aannemen van het voorgenomen plan een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan, moet de plannende overheid de goedkeuring van dit plan weigeren. De plannende overheid kan ook, wanneer zij het plan goedkeurt, gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan opleggen zodat er geen schadelijke effecten ontstaan of dat deze worden beperkt, hersteld of gecompenseerd. Om te voldoen aan de voornoemde zorgplicht kan de plannende overheid er niet mee volstaan de verantwoordelijkheid ter zake door te schuiven naar de vergunningverlenende overheid (art. 8 DIWB).