274901 | Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding
DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, mei 2013, V.22, (2), 153-169

De Griekse overheid probeert al lange tijd een rivier, aangewezen als Waterrichtlijngebied, om te leiden met het oog op energieopwekking. Het Hof van Justitie heeft in deze zin een prejudiciƫle vraag beantwoord. De auteur gaat in deze bijdrage in op dit arrest en betrekt daarbij de omzetting van de richtlijnen inzake waterbeleid in het Vlaamse Gewest.

Inhoud:

 1. Het beschermingsregime van de kaderrichtlijn water en de relatie tot de habitatrichtlijn:
  • Inleiding;
  • Het beschermingsregime van de KRW in relatie tot de Habitatrichtlijn.
 2. De 'inter-environnement wallonie-doctrine':
  • Termijn voor het opstellen van (de eerste generatie) stroomgebiedsbeheersplannen;
  • De anticiperende werking van het beschermingsregime van de KRW.
 3. Het afwijkingsregime uit de Habitatrichtlijn en de relatie tot het afwijkingsregime uit de KRW:
  • Het passief beschermingsregime uit de Habitatrichtlijn;
  • De temporele toepassing van het beschermingsregime uit art. 6 Habitatrichtlijn;
  • De passende beoordelingsplicht en de relatie tot het afwijkingsregime uit de KRW.
 4. Invloed van het afwijkingsregime uit art. 4, 7e lid, KRW op de vergunnings- en planningspraktijk;
 5. Slotbeschouwingen.