273256 | 19.03.2013 KB ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine
et al.

BS 2013-04-16, (2e uitg.)

Dit besluit zet gedeeltelijk de richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om. Het voert een kader in voor verschillende strafrechtelijke bepalingen die de Europese richtlijn oplegt en voorziet de regels voor de certificering van professionele gebruikers, ditributeurs en raadgevers (fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit besluit regelt de volgende punten:

  • het is verboden om fytofarmaceutische producten in luchtvaartuigen te gebruiken, behalve wanneer de minister van Volksgezondheid een afwijking toestaat;
  • er komen specifieke maatregelen om het watermilieu en het drinkwater te beschermen door bufferzones te creëren tussen bewerkte percelen en oppervlaktewater;
  • er komt een kader voor de behandeling en de opslag van pesticiden, hun verpakking en productresten;
  • risico's verbonden aan fytofarmaceutische producten in specifieke zones worden beperkt (behandelde percelen).

De art. 61, 62 tot en met 64, 66 tot en met 75, en 77 tot en met 80 van het KB 28.02.1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden opgeheven. De opschriften van afdeling 1, 2 en 3 van het hoofdstuk VI en het opschrift van het hoofdstuk VII worden opgeheven. Het opschrift van afdeling 4 van hoofdstuk VI wordt vervangen.

Het MB 04.05.1977 ter uitvoering van het art. 41, eerste par. 1°, c, van het KB 05.06.1975 betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten wordt opgeheven.
Het MB 05.01.1977 houdende benoeming van de leden van de Consultatieve commissie, opgericht krachtens art. 45 van het KB 05.06.1975 betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten wordt opgeheven.

De overtredingen van de bepalingen van dit besluit met uitzondering van hoofdstuk 6, worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet 21.12.1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en de werknemers.
De overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk 6 worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

 

 link