272685 | Gemeente Hamme / Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 december 2012, 10e K., nr. 221662

In een eerder arrest oordeelde de Raad van State reeds dat de in het bestreden gewestelijke RUP bedoelde inrichtingsstudie is geconcipieerd als een instrument tot in- en voorlichting van de vergunningverlenende overheid. Zo kan ze de vergunningsaanvraag beoordelen in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. Dergelijk informatief document is een modaliteit in de zin van art. 2.2.3, par. 1, 3e lid, VCRO.

Uit de toelichtingsnota bij het GRUP blijkt dat de 'elementen van de landschappelijke structuur en het fysisch systeem' zeer nadrukkelijk werden meegenomen in de afweging, en dat het 'vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden' als beleidsdoelstelling mee voorop stond bij de uitwerking van de visie en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven. Ook in de voorschriften worden de 'landschapswaarden' en de 'landschapszorg' benadrukt. De inrichtingsstudie moet aangeven hoe 'de visueel-ruimtelijke relatie ten aanzien van de landschappelijke identiteit van de Durmevallei' wordt gelegd, alsook hoe 'de landschappelijke inbedding en positionering in de Durmevallei en in het bijzonder de omringende historische polderlandschappen (en) nederzettingsstructuren' wordt gerealiseerd. Gelet op deze elementen, kan niet gesteld worden dat bij het opmaken van het GRUP onvoldoende aandacht zou zijn besteed aan de esthetische en landschappelijke aspecten, zoals voorgeschreven door art. 1.1.4 VCRO.

Bij de omschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven wordt in de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP reeds duidelijk aangegeven dat het de bedoeling is om de uitgesproken natuurwaarden in de Durme- en Scheldevallei te behouden en versterken. Tevens moeten de genoemde rivier- en beekvalleien als verwevingsgebied fungeren voor landbouw, natuur, bos en natuurlijke waterberging. Wat dan specifiek het deelgebied 'De Bunt' betreft, wordt uitgelegd dat een gereduceerd getijdengebied moet worden ingericht dat bijna dagelijks op een gecontroleerde wijze zal overstromen bij vloed, dat de bestaande Scheldedijk gecontroleerd doorstroombaar zal gemaakt worden via in- en uitstroomconstructies, dat een bijkomende ringdijk zal worden aangelegd, en dat het gebied ontoegankelijk zal zijn. Zodoende wordt duidelijk gemaakt dat voor het deelgebied 'De Bunt' geopteerd wordt voor waterberging en natuurontwikkeling.