272087 | 08.02.2013 Dec. houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-02-22, (4e uitg.)

Dit decreet vervangt het actuele Pesticidenreductiedecreet omdat er vrij ingrijpende aanpassingen moeten worden doorgevoerd in dit domein. De aanpassingen beogen het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot andere terreinen, een procedure op te nemen rond het aanvragen van afwijkingen, de handhaving in te passen in het bestaande handhavingskader, tot een transparantere wetgeving te komen, aangezien het gebruik van pesticiden nog in andere Vlaamse regelgeving aan bod komt, zoals het Grondwaterdecreet, het decreet Natuurbehoud enz.

Het Pesticidenreductiedecreet geldt enkel voor openbare diensten. Dit decreet breidt het toepassingsgebied ervan uit tot andere terreinen (die betreden worden door het brede publiek en door kwetsbare groepen).

Dit nieuwe decreet heeft tot doelstelling de menselijke gezondheid en het leefmilieu te beschermen tegen de risico's die met het gebruik van pesticiden kunnen samenhangen. In het bijzonder worden daarbij maatregelen vastgesteld waarbij bestrijding zonder pesticideninzet bevorderd wordt en waarbij als prioriteitsvolgorde de volgende hiërarchie wordt gehanteerd:

 • het voorkomen van het gebruik van pesticiden;
 • het gebruik van alternatieve bestrijdingswijzen;
 • de inzet van chemische middelen op een wijze die het minst risico's voor mens en leefmilieu met zich brengt.

Het gebruik van pesticiden kan worden gereglementeerd door een verbod of gebruiksbeperkingen op te leggen. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naar terreinen in specifieke gebieden, activiteit of doelgroep.

Van het verbod, kan om de volgende redenen worden afgeweken:

 • als er geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen voorhanden zijn bij:
  • a) plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne;
  • b) plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee;
  • c) situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens.
 • als een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

De Vlaamse Milieumaatschappij beslist over de aanvragen voor het afleveren van de afwijking. Tegen de beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid.

Er wordt een Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik, hierna Actieplan te noemen, goedgekeurd. Het plan heeft tot doel om de risico's en de effecten van het gebruik van pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen en om de ontwikkeling en de invoering van geïntegreerde bestrijding van organismen die het doelwit zijn van pesticiden en alternatieve benaderingswijzen of oplossingen te bevorderen ter beperking van de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden. De indicatoren, vermeld in dit besluit, worden in het Actieplan verwerkt. Het eerste Actieplan treedt in werking op 01.12.2012.
Het Actieplan wordt iedere vijf jaar opnieuw herzien en eventuele ingrijpende veranderingen in het geldende Actieplan worden onmiddellijk gemeld aan de Europese Commissie. Een vastgesteld Actieplan blijft van kracht tot het vervangen wordt door een ander vastgesteld Actieplan.

De Vlaamse Regering stelt informatie ter beschikking aan het brede publiek over:

 • het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden;
 • de effecten en de risico's van pesticiden op de menselijke gezondheid, het leefmilieu en op niet-doelwitorganismen. Niet-doelwitorganismen zijn organismen waarvoor het gebruik van pesticiden niet bedoeld is;
 • het verwijderen van afval dat afkomstig is van het gebruik van pesticiden.

Voor dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan gebeurt het uitoefenen van toezicht, het opleggen van bestuurlijke maatregelen, het onderzoeken van milieu-inbreuken, het opleggen van bestuurlijke geldboeten, het innen en invorderen van verschuldigde bedragen, het opsporen van milieumisdrijven, het bestraffen van milieumisdrijven en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de regels, vermeld in titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De volgende decreten worden gewijzigd:

 • decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Het decreet 21.12.2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven (zie doc. nr. 174393).

 

 link