270998 | 01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-15, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet inzake landbouw, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening komen veel verschillende thema's aan bod.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Algemene bepaling;
 • Hfst. 2. - Veldwetboek (zie doc. nr. 271000);
 • Hfst. 3. - Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet (zie doc. nr. 271010);
 • Hfst. 4. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 271012);
 • Hfst. 5. - Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (zie doc. nr. 271013);
 • Hfst. 6. - Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 271014);
 • Hfst. 7. - Decreet betreffende de milieuvergunning (zie doc. nr. 271015);
 • Hfst. 8. - Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;
 • Hfst. 9. - Het Bosdecreet (zie doc. nr. 271016);
 • Hfst. 10. - Decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning (zie doc. nr. 271017);
 • Hfst. 11. - Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (zie doc. nr. 271018);
 • Hfst. 12. - Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (zie doc. nr. 271019);
 • Hfst. 13. - Decreet betreffende het integraal waterbeleid (zie doc. nr. 271020);
 • Hfst. 14. - Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen (zie doc. nr. 271021);
 • Hfst. 15. - Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 271023);
 • Hfst. 16. - Decreet houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (zie doc. nr. 271024);
 • Hfst. 17. - Energiedecreet (zie doc. nr. 271026);
 • Hfst. 18. - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zie doc. nr. 271027);
 • Hfst. 19 - Materialendecreet (zie doc. nr. 272114);
 • Hfst. 20. - Decreet 04.05.1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;
 • Hfst. 21 - Wijzigingen van het decreet 23.03.2012 houdende wijziging van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zie doc. nr. 271028);
 • Hfst. 22. - Slotbepalingen.

 

 link