269624 | 01.08.2012 V. nr. 647 (Vl. P.): Inventaris overstromingsgebieden - Stand van zaken
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN MECHELEN Dirk

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012|www.vlaamsparlement.be

Art 3, par. 2, van het watertoetsbesluit stelt dat de vergunningverlenende overheid in uitvoering van art. 8, par. 3, derde lid van het decreet integraal waterbeleid advies moet vragen aan de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn vastgesteld in bijlage 1 van BVR 14.10.2011. Via het watertoetsloket kunnen particulieren ook nagaan of hun project gelegen is in overstromingsgevoelig gebied.