268320 | 04.09.2012 KB betr. het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.

BS 2012-09-19

Dit besluit stelt het kader vast voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieprogramma van pesticiden. Dit besluit voorziet de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Binnen het kader van de federale bevoegdheden, stelt het federaal reductieprogramma de meetbare en kwantitatieve doelstellingen, streefcijfers, maatregelen en tijdschema's vast om de risico's en de effecten van het gebruik van pesticiden voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen en om de ontwikkeling en invoering van geïntegreerde bestrijding van organismen die het doelwit zijn van pesticiden en alternatieve benaderingswijzen of technieken te bevorderen ter beperking van de afhankelijkheid van het gebruik van deze pesticiden. Deze streefcijfers kunnen betrekking hebben op bepaalde gebieden van zorg, bijvoorbeeld milieubescherming, residuen, gebruik van bepaalde technieken en gebruik op bepaalde gewassen.

Het federaal reductieprogramma wordt opgesteld en herzien rekening houdend met de gezondheids-, sociale, economische en milieueffecten van de geplande maatregelen, de omstandigheden op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, alsmede met alle belanghebbende partijen.

Het zal voorts rekening houden met op andere bepalingen gebaseerde plannen betreffende het gebruik van pesticiden, zoals het KB 23.06.2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand.

De bepalingen inzake inspraak van het publiek vastgelegd in art. 14 van de wet 13.02.2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu zijn van toepassing op de opstelling en de herziening van het federaal reductieprogramma.

De Koning stelt bij een in Ministerraad overlegd besluit, ten laatste op 26.11.2012, het federaal reductieprogramma vast en publiceert het in het Belgisch Staatsblad. Ten minste iedere vijf jaar, stelt de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit een herziening van het federaal reductieprogramma vast en publiceert het in het Belgisch Staatsblad.

De belanghebbenden zullen geraadpleegd worden betreffende de voorbereiding, de inwerkingstelling en de herziening van het federaal reductieprogramma via een Adviesraad.

De maatregelen ter informatie van het brede publiek en ter bevordering en facilitering van voorlichtings- en bewustmakingsprogramma's en van de beschikbaarheid van precieze en evenwichtige informatie over pesticiden voor het brede publiek, met name over de uit het gebruik ervan voortvloeiende risico's en mogelijke acute en chronische gevolgen voor de menselijke gezondheid, nietdoelwitorganismen en het milieu, en over het gebruik van alternatieven zonder chemische stoffen worden in het federaal reductieprogramma opgenomen.

Voor wat betreft de gewasbeschermingsmiddelen, zullen er geharmoniseerde risico-indicatoren als bedoeld in bijlage I van dit besluit worden gebruikt. Voor gewasbeschermingsmiddelen evenals voor biociden kunnen andere geschikte indicatoren gebruikt worden.

Het KB 22.02.2005 betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden wordt opgeheven op de dag waarop het koninklijk besluit tot vaststelling van het federaal reductieprogramma wordt bekendgemaakt (zie doc. nr. 200265).