266843 | Vlaams Gewest / A.K.
Cass., 1 december 2011, C100709

T.Agr., octobre-novembre-decembre 2011, V.34, (4), 154-155

De leidend ambtenaar die bevoegd is om in naam van het Vlaams Gewest een pachtovereenkomst op te zeggen om de opgezegde percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang , kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot het meest functionele niveau. De mededeling van het subdelegatiebesluit aan het Rekenhof en aan de minister is geen voorwaarde voor de geldigheid van het besluit en strekt er enkel toe de controle op dit besluit mogelijk te maken.

Art. 14, 62°, van het MB 01.07.2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud en waterbeleid aan ambtenaren van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de leidend ambtenaar gemachtigd is om binnen de perken van de bestaande regelgeving de vestiging van zakelijke rechten of persoonlijke rechten op private domeingoederen en het beheren van deze overeenkomsten, met inbegrip van de mogelijkheid tot het beëindigen ervan. De leidend ambtenaar kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot op het meest functionele niveau.

De appelrechters konden dan ook niet wettig beslissen dat de pachtopzegging niet geldig was gegeven.