265447 | 10.05.2012 Ordonnantie betr. de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2012-05-23, (2e uitg.)

Deze ordonnantie zet de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, die in het algemeen 'strafrechtrichtlijn' wordt genoemd, om. Deze richtlijn verplicht de Lidstaten ertoe sommige gedragingen die ernstige aantastingen aan het milieu vormen strafrechtelijk te beteugelen. Naast de aanpassing van de voorschriften van de strafrechtrichtlijn definieert deze ordonnantie een sanctieregeling voor alle gedragingen die deze reglementen wensen te bestraffen.

Het Brussels milieurecht bevat namelijk een groot aantal strafrechtelijke bepalingen in de sectorale wetgevingen die reeds een zekere omzetting van de richtlijn verzekeren. Toch zijn er enkele leemten en is het noodzakelijk om deze te verhelpen aan de hand van deze ordonnantie.
Het opvullen van de bovenvermelde leemten gebeurt hoofdzakelijk door het wijzigen van de relevante sectorale teksten, namelijk:

  • de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren;
  • de ordonnantie 05.06.1997 betreffende milieu vergunningen;
  • de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit;
  • de ordonnantie 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid;
  • de ordonnantie 01.03.2012 betreffende het natuurbehoud.
De ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu wordt eveneens gewijzigd.

Ten slotte maakt de wetgever ook gebruik van deze ontwerpordonnantie om te bepalen welke sanctieregeling van toepassing is bij overtredingen van de Europese regels opgenomen in bijlage A van de richtlijn en waarvoor in de Brusselse rechtsorde nog geen - of slechts een gedeeltelijke - regeling werd bepaald.

nvdr: De ordonnantie 25.03.1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit wordt op 31.05.2013 opgeheven door de ordonnantie 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing [ BWLKE ] (zie doc. nr. 273916).

nvdr: De ordonnantie 10.05.2012 wordt op 01.01.2015 opgeheven door de ordonnantie 08.05.2014 tot wijziging van de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (zie doc. nr. 284618).