263983 | O.M. en Natuurpunt Beheer v.z.w. / T.E. en Watering 'het Schulensbroek'
Antwerpen, 18 februari 2010

Ter zake argumenteert de beklaagde tevergeefs dat zij normale 'onderhoudswerken' zou hebben uitgevoerd die niet aan een vergunningsverplichting zouden onderworpen zijn. De beklaagde gaat voor deze verkeerde veronderstelling uit van het vergunningskader inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw terwijl het hier gaat om natuurbeschermingsrecht. Uit de vaststellingen blijkt reeds dat het hier niet om 'normale onderhoudswerken' gaat gelet op het verregaand en ingrijpend karakter ervan met miskenning van de goede regels van het natuurbehoud en de algemene zorgplicht.

De zorgplicht bestaat erin dat er geen vermijdbare schade mag worden aangebracht en dat de Code van de Goede Natuurpraktijk wordt nageleefd (zie bijlage I van de omzendbrief van 10.11.1998 - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17.02.1999).