263743 | 10.02.2012 BVR tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-03-02, (1e uitg.)

Dit besluit bepaalt de nitraatresidudrempelwaarden vanaf 2011.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zal jaarlijks, op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit de kaart, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wijzigen.

Voor het bepalen van de teelt of teelten die in een bepaald kalenderjaar op een perceel geteeld worden, moeten de gegevens vermeld in de verzamelaanvraag, vermeld in art. 4 van het BVR 09.02.2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor dat bepaalde kalenderjaar, worden gebruikt.

 

 link