261228 | n.v. Brouwerij Roman / Vlaamse Gewest
R.v.St, 14 mei 2009, 7e K., nr. 193280

Ook zonder de bestreden vergunning om een vergund landbouwbedrijf te veranderen en samen te voegen, kunnen de betrokken gronden worden bemest, met mest afkomstig van de voorheen reeds op de inrichting vergunde dieren, of met mest van een andere producent. De nabijgelegen brouwerij die beroep aantekende heeft bijgevolg geen rechtstreeks belang.

Het oorspronkelijke art. 8, par. 2, tweede lid, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid werd beschouwd als een onduidelijke tekst. De wijziging ervan is bedoeld om duidelijker te formuleren wat steeds de bedoeling is geweest. Het gaat bijgevolg om een interpretatieve decreetswijziging zodat art. 8, par. 2, tweede lid, van het voornoemde decreet moet worden geacht steeds de strekking van de gewijzigde tekst te hebben gehad.

De brouwerij voert twee schadelijke effecten aan, met name een bedreiging voor de grondwaterkwantiteit van haar naastgelegen waterwinning, en een bedreiging van de kwaliteit van dezelfde grondwaterwinning. Wat het eerste punt betreft, stelt het bestreden besluit dat de winning uit de Sokkel (put van 150 meter diep), waaruit ook de brouwerij water wint, niet wordt uitgebreid. Er is enkel een (beperkte) uitbreiding door winning uit het Kwartair (put van 12 meter diep).

Er is geen reden waarom het gewest in het bestreden besluit zou hebben moeten onderzoeken of waterdichte mestkelders inderdaad grondwaterverontreiniging door mestopslag verhinderen. Er wordt evenmin concreet geargumenteerd waarom de bemestingsnormen niet zouden voldoen. Dit is bovendien niet terzake dienend, aangezien de brouwerij hier geen rechtstreeks belang bij heeft. Het op het land brengen van meststoffen in de omgeving maakt immers niet het voorwerp uit van het bestreden besluit. Ook zonder de bestreden vergunning kunnen de betrokken gronden worden bemest, met mest afkomstig van de voorheen reeds op de inrichting vergunde dieren, of met mest van een andere producent. De twee mogelijke schadelijke effecten die in het verzoekschrift werden aangebracht, werden wel degelijk in het bestreden besluit onderzocht. Daarenboven motiveert het bestreden besluit op afdoende wijze waarom zij het verlenen van de gevraagde vergunning niet in de weg staan.