260921 | n.v. Compagnie Het Zoute / Vlaamse Gewest
R.v.St., 30 juni 2011, 7e K., nr. 214292

In deze zaak komt een eigenaar op tegen het besluit houdende aanwijzing van 'De Zwinduinen en -polders', als Vlaams natuurreservaat en tot vaststelling van de uitbreidingszone van dat natuurreservaat als bedoeld in het Natuurbehoudsdecreet. Hierdoor krijgt de overheid immers een recht van voorkoop op de terreinen. De klagende eigenaar slaagt er echter niet in aan te tonen dat het besluit steunt op gebrekkige motieven.

Op 02.12.2003 neemt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking het thans gedeeltelijk bestreden besluit waarbij 'De Zwinduinen en -polders', als Vlaams natuurreservaat worden aangewezen en de uitbreidingszone van het natuurreservaat wordt vastgesteld.

De opname van de eigendommen van de klagende eigenaar in de door art. 2 van het bestreden besluit van 02.12.2003 vastgestelde uitbreidingszone heeft rechtsgevolgen voor deze eigendommen, in het bijzonder doordat zij in aanmerking komen voor het in art. 37 van het Natuurbehouddecreet voorziene voorkooprecht (voor de overheid). De klagende eigenaar heeft bijgevolg in beginsel belang bij het bestrijden van deze opname, ook al zouden er - zoals het Vlaamse Gewest beweert - maatregelen van kracht zijn die het eigendomsrecht meer inperken dan het voorkooprecht.

Uit de aangehaalde motieven blijkt dat de opname van de in groengebied gelegen percelen in de uitbreidingszone gemotiveerd is door de omstandigheid dat het om 'actueel en of potentieel ecologisch waardevolle terreinen' gaat die gelegen zijn in gebieden afgebakend volgens of in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betreffende het natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud met inbegrip van de Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale verdragen. Deze motieven, waarvan de onjuistheid niet wordt aangetoond, zijn afdoende om de afbakening van de uitbreidingszone naar recht te verantwoorden.